OMB

Begeleiding individueel of groepsgericht:

Het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van cliënten.
Het ondersteunen van cliënten zodat zij in staat zijn om met hun beperking zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.
Het oefenen van vaardigheden in overleg met ouders en betrokkenen staat centraal. De zelfredzaamheid van de client wordt binnen zijn/haar mogelijkheden zo optimaal mogelijk gestimuleerd.
Het houden van toezicht ter ontlasting van de thuissituatie, hierbij worden diverse activiteiten aangeboden aan de client.

Doelstelling van OMB

De doelen waar een OMB-er aan werkt, liggen buiten het muziek maken. Muziek is het middel om aan de doelen te werken. Muziek kan het aangenamer maken om aan doelen te werken, zonder dat de cliënt daar erg in hoeft te hebben. De doelen voor de muzieksessies kunnen onder andere liggen op de volgende gebieden:

 • Het stimuleren van de communicatie;
 • Sociale interactie/contactname stimuleren;
 • Het nemen van initiatieven en het maken van keuzes stimuleren;
 • Ontspanning;
 • Het uitbreiden van de belevingswereld;
 • Hobbyontwikkeling;
 • Activering;
 • Het in gang zetten van bewegingen, stimuleren motoriek; grove motoriek, kleine motoriek, mondmotoriek;
 • Concentratie, de aandacht vasthouden;
 • Het bieden van structuur;
 • Het verminderen en/of ombuigen van gedragsproblemen;
 • Stimuleren van het lichaamsbesef;
 • Het vergroten van het zelfvertrouwen;
 • Het bieden van veiligheid.

De kracht van de muziek

 • Iedereen kan mee doen aan muziek, muziek raakt een ieder, je kunt je er niet voor buitensluiten;
 • Beperkingen vervagen;
 • Met muziek kan je vele kanten op en aan vele doelen werken. Mogelijkheden, daar gaat het om!
 • Muziek heeft invloed op emoties en gedrag bij mensen. Gedrag is te beïnvloeden d.m.v. muziek;
 • Muziek kan je beleven, voelen. Doven en slechthorende; trillingen voelen, de muziek beleven;
 • Muziek kan afgstemd worden op gevoel/ fysieke gesteldheid van cliënt;
 • Muziek geeft structuur;
 • Muziek maakt het aangenamer om aan doelen te werken, zonder dat de cliënt daar erg in hoeft te hebben;
 • Muziek is een ingang voor iedereen!

Orthoagogische Muziekbegeleiding (OMB)

Wat houdt OMB in?

OMB is een stroming in de muziektherapie gericht op mensen met een blijvende beperking; een motorische en verstandelijke beperking, maar ook de beperking van een dementerende of van een chronisch psychiatrisch patiënt. Muziek wordt hierbij methodisch en doelgericht ingezet. Muziek is het middel om iets te bewerkstelligen.

 

Waar richt een OMB-er zich op?

Een OMB-er richt zich op de consequenties van de handicap, met als doel deze te verminderen/op te heffen en mogelijkheden aan te bieden die verdere ontwikkeling en ontplooiing mogelijk maken. Bijvoorbeeld; een consequentie van autisme is een contactstoornis. De OMB-er zet muziek als middel in om het maken van contact te stimuleren. De autist raakt door de muziek geprikkeld en maakt regelmatig contact en beleeft hieraan veel plezier. Er is een groei te zien in de mate van contactname. De autist staat door de muziek meer open voor zijn omgeving en om te leren. Dit werkt ook door buiten de muzieksessies om. De OMB-er gaat in overleg met ouders en orthopedagoog werken aan doelen gericht op het contact maken en communicatie.

OMB binnen een instelling

De OMB-er werkt over het algemeen met langere termijnindicaties en werkt aan vooraf gestelde indicaties. In overleg met zorgmanager, arts/orthopedagoog/psycholoog en groepsleiding wordt gekeken naar indicatiestelling en doelstelling(en) van de cliënt. Aan de hand van deze vraagstelling wordt een intake gedaan door de OMB-er en wordt er een vervolg afgesproken (individuele of groepssessies muziek). Hieraan zijn doelstellingen gekoppeld die nauw aansluiten bij de algemene doelstelling van de cliënt. Er worden afspraken gemaakt over de frequentie en termijn van de muzieksessies en er wordt een termijn van observatie/evaluatie afgesproken.

OMB in de thuissituatie

De OMB-er kan ook werkzaam zijn in de thuissituatie bij cliënten.
Door middel van muziek wordt er aan doelen gewerkt. Deze kunnen aansluiten bij de doelen die de cliënt heeft op school, het dagverblijf of het activiteitencentrum, maar kunnen ook liggen op het gebied van ontspanning of hobbyontwikkeling.
Naast individuele muzieksessie, zijn er ook mogelijkheden voor muzieksessies met broertjes en/of zusjes of ouder-kind muzieksessies.